Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Josine Koch – Scheidingcoach geleverde producten en diensten.
Josine Koch – Scheidingscoach heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden uw gegevens nodig.
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, neem dan contact op met Josine Koch -Scheidingscoach.

Josine Koch – Scheidingscoach gevestigd te Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Josine Koch – Scheidingscoach verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Gegevens die Josine Koch – Scheidingscoach  van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Josine Koch – Scheidingscoach in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Josine Koch – Scheidingscoach ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Josine Koch – Scheidingscoach  verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Josine Koch – Scheidingscoach, dan wil zij u goed van dienst zijn. Zij gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten.
 • Om (digitale) diensten bij u af te leveren.
 • Als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Josine Koch – Scheidingscoach. Bijvoorbeeld om u via haar nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Josine Koch – Scheidingscoach.

Wilt u niet benaderd worden via een nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Josine Koch – Scheidingcoach kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Josine Koch – Scheidingscoach gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Josine Koch – Scheidingscoach zich het recht voor, wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang waren uw gegevens bewaard?

Josine Koch – Scheidingscoach zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Josine Koch – Scheidingscoach verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Josine Koch – Scheidingscoach gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die zij gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ook gebruikt zij cookies en scripts van Facebook, LinkedIn en Google om social media integratie op haar websites mogelijk te maken.

Josine Koch – Scheidingscoach maakt gebruik van cookies voor webanalyse-service Google Analytics. Via deze cookies krijgt Josine Koch – Scheidingscoach inzage in het bezoek aan de Website. Op deze wijze kan Josine Koch – Scheidingscoach de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google:https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en van Google Analytics:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Josine Koch – Scheidingscoach heeft hier geen invloed op.

Josine Koch – Scheidingscoach heeft Google geen toestemming gegeven om de via Josine Koch – Scheidingscoach verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij Josine Koch – Scheidingscoach bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar jlckoch@hotmail.com

Beveiliging

Josine Koch – Scheidingscoach hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Josine Koch – Scheidingscoach heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Josine Koch – Scheidingscoach toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Josine Koch – Scheidingscoach gebruik maakt van de diensten van derden, zal Josine Koch – Scheidingscoach in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met haar op.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met haar opnemen, via jlckoch@hotmail.com

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Josine Koch – Scheidingscoach, u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via jlckoch@hotmail.com

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 14 december 2021